Regler i kortform

Utdrag ur reglerna:  
   "SC4_Vol_CIAM_General_Rules_21"

   ”SC4_Vol_F5_Electric_22,     5.5.11 Class F5J 

Observera att officiella FAI-regler gäller om inget annat sagts på briefingen innan tävling (lokala regler).

 

Regler-F5J-2022.pdf

 

Flygplan

Max area: 150 dm2
Max spännvidd: 4m
Max vikt: 5 kg
Vingbelastning: 12 - 75 g/dm2
  

Enheter som möjliggör överföring av information (telemetri) från flygplanet är endast tillåtet med avseende på säkert handhavande av flygplanet, såsom signalstyrka och mottagarbatteriets spänning.

(Vilket utesluter t.ex. position- eller höjdinformation).

 

Upp till tre flygplan får användas. Delar kan bytas mellan dem.

Ballast (extra vikt) måste sitta inuti flygplanet och vara väl fastsatt.

Flygplanet ska vara utrustad med en enhet som mäter starthöjd, vilket är högsta höjd under tiden då motorn startar tills 10 sekunder efter att motorn stängts av. Motorn ska automatiskt stängas av 30 sekunder efter att den startats, om den inte manuellt (via radiosändaren) stängts av tidigare.
Om återstart av motorn tillåts (lokala regler) ska höjdmätaren visa  ”---” efter återstart.

 

Höjdmätaren ska vara godkänd enligt specifikationer publicerade i ’F5J Altimeter/Motor Run Timer Technical Documentation’ dvs Sporting Code volume EDIC – Electronic Devices in Competition, Section 1 “Technical Specifications & Guidance” for the documentation regarding specifications and guidance for the altimeter/motor run timer (AMRT).

 

Ändring av flygplanets geometri ska göras på distans via radiosändare. Sensorer i flygplanet som påverkar flygplanet är ej tillåtet, som t.ex. stabilitetsystem.

Tävlingssplats

Det ska finnas en markerad 6 meter bred korridor. Korridoren ska vara placerad minst 15 meter från start/landningsmärken i medvindsriktningen. Korridoren används vid förflyttning till och från start/landningsmärken. (Lokala regler kan möjliggöra avsaknad av korridor). Start/landningmärken ska vara markerade med minst 10 meters mellanrum.

Säkerhet

Tävlingsledaren definierar vad som anses vara säkerhetsområden (t.ex. byggnad, vägar eller depå) och definierar överträdelse inom säkerhetsområden.

 

300 straffpoäng erhålls vid varje enskild definierad överträdelse inom säkerhetsområden.

 

300 straffpoäng erhålls när flygplanet landar i korridoren eller någon del stannar i korridoren.

 

1000 straffpoäng erhålls om flygplanet kommer i kontakt med någon person i korridoren.

 

Varje straffpoäng dras från pilotens slutpoäng i tävlingen.

 

(Det rekommenderas att ett flygplan som ansluter till ett flygplan redan i en termikblåsa  cirklar åt samma håll.)

Start – Flygning - Landning

Minst 4 grundomgångar behövs för att genomföra en tävling. Varje omgång kan bestå av flera grupper.

En (1) start tillåts per flygning (grupp). Start definieras som att flygplanet lämnar (is released) piloten eller medhjälparen  med motorn påslagen.

 

Tidtagning av flygtiden påbörjas vid start.

Innan start initieras höjdmätaren så att 0 meter blir vid samma marknivå som start/landningsmärket. Flygplanet ska startas framåt mot vinden och med påslagen motor.  Vid svag vind eller varierande vindriktning avgör tävlingsledaren startriktning. Tävlingsledaren kan bestämma inflygningsriktning vid landning.

 

100 straffpoäng erhålls om motorn startas innan startsignal ges.

 

100 straffpoäng erhålls om start ej sker i startriktning och rakt fram i minst 3 sekunder.

 

100 straffpoäng erhålls vid överträdelse gentemot eventuell inflygningsriktning vid landning.

 

Varje straffpoäng dras från pilotens slutpoäng i tävlingen.

 

Tidtagning av flygtid stoppas när något av följande sker:
   1. Flygplanet kommer i kontakt med marken eller något objekt som är
       förankrat i marken.
   2. Arbetstiden tar slut. Arbetstiden är 10 minuter i grundomgångarna.

 

Tiden trunkeras  till hel sekund. 1 poäng erhålls per sekund.
Missar tidtagaren att ta tiden för flygningen ges en ny start (re-fight) för den piloten.

 

Starthöjden trunkeras till hel meter.  Höjdpoäng (avdrag) enligt:
0.5 poäng/meter upp till 200m, 3 poäng/meter över 200 meter.

Landningspoäng erhålls upp till och med 10 meter från landningsmärket.
Avståndet mäts från landningspunkten till flygplanets nos.

 

Noll landningspoäng erhålls om:
   1. Landning sker efter arbetstidens slut.
   2. Flygplanet kommer i kontakt med piloten eller medhjälparen under
       landning.
   3. Flygplanet kommer i kontakt med något objekt som placerats inom
       landningsområdet.
       Objekt utplacerade av tävlingsorganisationen ingår ej i ovanstående.   

 Noll poäng erhålls om:
   1. Start sker innan arbetstidens början.
   2. Start sker bortom 2 meter från markerad startplats.
   3. Landning ej skett inom 1 minut efter arbetstidens slut.
   4. Flygplanets nos befinner sig längre bort än 75 meter från
       landningsmärket efter landning.
   5. Någon del lossnar från flygplanet. (Gäller ej då planet tar mark, eller
       vid kollision).
   6. Höjdmätaren inte visar starthöjden.
   7. Omstart av motor skett (höjdmätaren visar  ”---”).
   8. Flygplanet tidigare använts av en annan pilot i tävlingen.

Ny start (Re-flight)

Piloten är berättigad till en ny start om:
   1. Flygplanet kolliderar med ett annat flygplan i starten eller under
       flygning.
   2. Tidtagaren har missat att ta en flygtid.
       Piloten/medhjälparen ska informera tidtagaren om flygplanets
       position i god tid innan landning.
   3. Piloten hindrades/avbröts av en icke förväntad händelse, utanför
       pilotens kontroll.


För att bli berättigad till en ny start (i senare grupp) ska piloten göra klart att tidtagaren noterat händelsen och därefter avbryta starten/landa flygplanet så fort det är möjligt. Underlåter piloten att avbryta starten eller att landa har piloten förverkat sin möjlighet till en ny start.

 

En ny start sker enligt följande prioritering:
   1. I en grupp med en ledig plats (i samma omgång).
   2. I en ny grupp med minst 6 piloter (re-flyers). För att fylla ut gruppen
       kan övriga piloter väljas ut genom slumpmässig lottning. Inlottad
       pilot får avstå och då lottas en ny pilot fram.
       (Lokala regler kan ändra på minsta antal piloter i en re-flight).
   3. I samma grupp igen i slutet på omgången.


I punkt 2 och 3 ovan:  Den bästa poängen av flygningarna i omgången räknas i omgångens slutresultat för inblandade piloter.

Endast pilot som är berättigad till ny start (re-flight) är berättigad till en ny start om piloten ånyo blivit hindrad i omflygningen.

Slutresultat – Fly-off

Om fler än fyra omgångar genomförts i tävlingen stryks en (1) omgångs lägsta poäng i totalpoängen.

 

Straffpoängen redovisas i varje omgång. Samlade straffpoäng dras ifrån den totala slutliga poängen, dvs ej från omgångens poäng.  Straffpoäng tas ej med från grundomgångar till fly-off.

 

De främsta (6-14 piloter) efter grundomgångarna går till en fly-off med 15 minuters arbetstid.
En fly-off består av 2-4 omgångar där antalet bestäms på briefingen innan tävlingen.
(Lokala regler kan justera antalet piloter till fly-off).
 
Tävlingsledaren kan, innan tävlingens start, besluta att genomföra tävlingen utan fly-off.

Landningspoäng

Avstånd
upp till:                Poäng

1 meter                50 p       
2 meter                45 p
3 meter                40 p
4 meter                35 p
5 meter                30 p
6 meter                25 p
7 meter                20 p
8 meter                15 p
9 meter                10 p
10 meter                5 p

Över 10 meter:  0 poäng

Avbrott

Tävlingen bör avbrytas/pausas eller starten fördröjas av tävlingsledaren vid följande omständigheter,  eller andra exceptionella omständigheter, beslutade av tävlingsledaren:

*)   Vinden är konstant över 12 m/s, uppmätt 2 meter över marken vid
      startlinjen, under en period av minst 1 minut.

*)   Sikten försämras pga vädret och det är svårt att observera flygplanet
      ordentligt.

*)   Det uppstår ett behov att flytta startlinjen. Detta kan utföras mellan
      grupper eller omgångar.

*)   En händelse uppstår som påverkar säkerheten.

 

De senaste reglerna hittas här:

https://www.fai.org/page/ciam-code

  

                                                            [Magnus H.]

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: